Etusivu ›› Sisalto ›› Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin.

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

 

Ajankohtaista rakentamisesta:

Ympäristöministeriö julkaisi 8.12.2016 tiedotteen liittyen julkisessa keskustelussa esiin nousseisiin paikalla valetun betonin laatuongelmiin. Suomessa on runsaasti rakennuskohteita, joissa käytetään paikalla valettuja betonirakenteita. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että mahdolliset riskit näiden rakennuskohteiden osalta suljetaan pois.

- Rakentamisilmoitus verottajalle. Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Verohallinto

- Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut. Presidentti on vahvistanut lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2012 vp). Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia täsmennetään. Rakentamismääräysten joustavaa soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostöissä jatketaan. Lisäksi toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat, jotka koskevat korjaus- ja muutostöiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta. Samassa yhteydessä on muutettu myös toimenpidelupaa koskevia MRL:n säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2013.

- Presidentti on vahvistanut lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta ja laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta (HE 82/2012 vp). Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. Lait tulevat voimaan 1.7.2013. Tuotestandardeja voi etsiä hEN Helpdeskin kautta.

- Rakennusten energiamääräykset muuttuivat, josta johtuen suunnittelussa siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun. Muutokset vaikuttavat valittavan energialähteen kautta mm. rakennuksen eristämiseen ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon. Muutoksia määräyksissä D2 ja D3. Uudet määräykset ovat voimassa 1.7.2012 alkaen. Lisätietoja Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. (1.7.2012)

- Huoneistokohtaiset vesimittarit. RakMK D1 on muutettu, uuteen kiinteistöön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, on asennettava päävesimittarin lisäksi huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaamiseen. Mittareita on oltava mahdollisuus käyttää laskutuksen perusteena. (3.1.2011).